Διαχειριστική Eπάρκεια, είναι οι κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να πληρούν οι «δικαιούχοι» (οργανισμοί), ώστε να μπορούν να αποδείξουν την επάρκεια τους για την ενίσχυση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των φορέων υλοποίησης, των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο Δήμος Θήρας έχει πλέον Διαχειριστική Επάρκεια και μπορεί να αξιοποιήσει χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αδυνατούσε μέχρι σήμερα να χρησιμοποιήσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει προτάσεις αυτόνομα σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν σε έργα δημοσίου χαρακτήρα (τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες) αρμοδιότητας Ο.Τ.Α.

Print Friendly, PDF & Email