Στο πλαίσιο της νομοθεσίας που αφορά τις περιπτώσεις ναυαγίων πλοίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει δημόσια πρόσκληση για την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος ορίζεται η Δευτέρα 23/4/2018 και ώρα 10:00, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στα Φηρά Θήρας.

Ως χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών και ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται η προθεσμία των τριακοσίων (300) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αδειών.

Ως αμοιβή του αναδόχου, του οποίου η πρόταση-εκδήλωση ενδιαφέροντος κριθεί κατάλληλη για την ανέλκυση του ναυαγίου και στον οποίο κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ορίζεται το ίδιο το ναυάγιο.

Η Διακήρυξη διανέμεται και κατά τις ώρες 09:30-13:30 από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ενώ είναι διαθέσιμη και εδώ.

Print Friendly, PDF & Email