Δήμος Θήρας: Μισθώσεις ακινήτων για χώρους στάθμευσης

Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει φανερή προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων, προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης στις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θήρας:

1) Δημοτική Κοινότητα Οίας
α) Στην περιοχή Φοινικιά (απέναντι οικίας κας Κίτσου Σοφίας)
β) Στη θέση Θόλο
γ) Τέσσερα (4) ακόμα οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή του χωριού

2) Δημοτική Κοινότητα Φηρών
α) Στη θέση δίπλα από το Μίνι Μάρκετ Στέλιου Δρακουτού
β) Στη θέση απέναντι από το ξενοδοχείο Θηρασία
γ) Στη θέση απέναντι από την Ολυμπιακή
δ) Στη θέση απέναντι από το ξενοδοχείο Δαίδαλος

3) Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου
α) Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Εμπορείου τέσσερα (4) οικόπεδα
β) Στον οικισμό της Περίσσας έως Περίβολο και Άγιο Γεώργιο έξι (6) οικόπεδα

4) Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου
α) Στην ευρύτερη περιοχή του χωριού ένα (1) οικόπεδο
β) Στον επαρχιακό δρόμο (ιδιοκτησία Πτωχοκομείου Θήρας) ένα (1) οικόπεδο
γ) Στην περιοχή Αγίας Φωτεινής ένα (1) οικόπεδο

5) Τοπική Κοινότητα Ακρωτηρίου
α) Πλησίον κεντρικής πλατείας Ακρωτηρίου ένα (1) οικόπεδο
β) Πλησίον του αρχαιολογικού χώρου ένα (1) οικόπεδο
γ) Στην περιοχή Φάρου Ακρωτηρίου ένα (1) οικόπεδο

6) Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς
α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Δ.Κ. πέντε (5) οικόπεδα

7) Τοπική Κοινότητα Πύργου
α)  Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. τρία (3) οικόπεδα

8)Τοπική Κοινότητα Βουρβούλου
α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. τρία (3) οικόπεδα

9) Δημοτική Κοινότητα Καρτεράδου
α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Δ.Κ. τέσσερα (4) οικόπεδα

10) Τοπική Κοινότητα Βόθωνα
α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. τρία (3) οικόπεδα

11) Τοπική Κοινότητα Ημεροβιγλίου
α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. τρία (3) οικόπεδα

12) Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς
α) Στη θέση πίσω από ξενοδοχείο “ΖΟΡΜΠΑ” ένα (1) οικόπεδο
β) Στη θέση απέναντι από την προτομή του “ΝΟΜΙΚΟΥ” ένα (1) οικόπεδο πλησίον της κεντρικής διασταύρωσης του χωριού

13) Τοπική Κοινότητα Έξω Γωνιάς:
α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Τ.Κ. δύο (2) οικόπεδα

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων των παραπάνω Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 300 τ.μ. Πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οδούς για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων, να έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας ικανού και ανάλογου με τα τετραγωνικά αριθμού οχημάτων και να είναι ήδη διαμορφωμένα από τον ιδιοκτήτη για την προβλεπόμενη χρήση. Η ελάχιστη επιφάνεια ακινήτου που περιγράφεται παραπάνω, δύναται να προέρχεται και από συνένωση όμορων ιδιοκτησιών, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου.

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019.

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται σε δύο φάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 §4 π.δ. 270/1981.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 15 ημερών από την κατά το άρθρο 4  π.δ. 270/1981 δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την κατάθεση έγγραφης αίτησης συμμετοχής στην δημοπρασία, η οποία κατατίθεται στο πρωτόκολλο του δήμου Θήρας. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (όνομα/επωνυμία, κατοικία/έδρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ), καθώς και να περιέχεται δήλωση ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και ότι αποδέχεται τους όρους της.

Μαζί με κάθε αίτηση πρέπει να προσκομίζονται:

α) τίτλος ιδιοκτησίας ή σύστασης επικαρπίας ή νόμιμης κατοχής επί του ακινήτου ή δικαστική απόφαση (πχ αναγνωριστική κυριότητας, επιδίκασης νομής κλπ) ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού ή συνδυασμό δικαιοπραξιών ή/και δικαστικών αποφάσεων, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα του εκάστοτε ενδιαφερομένου να εκμισθώσει το ακίνητο που προσφέρει.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.

δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού

ε) Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Θήρας περί μη οφειλής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφο της διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Θήρας, Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, στα Φηρά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γενικές πληροφορίες διακήρυξης στα τηλ. 2286360192 και 2286360194.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here