Το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του διευκρίνισε πώς πρέπει να ορίζονται τα νέα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων και των συνδέσμων των δήμων, μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην σχετική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Θήρας ισχύουν τα εξής:

Σχολικές Επιτροπές
Το διοικητικό συμβούλιο των ως άνω Σχολικών Επιτροπών αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Υποχρεωτικά στο διοικητικό συμβούλιο ορίζονται:
– Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
– Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
– Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
– Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.1 άρ.240, ως προς τον ορισμό των μελών και ιδίως ως προς τη συμμετοχή του δημάρχου και δημοτικών συμβούλων.

Λιμενικό Ταμείο
Το διοικητικό συμβούλιο των δημοτικών λιμενικών ταμείων αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μέλη που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 240 ΚΔΚ. Μεταξύ αυτών ορίζεται υποχρεωτικά ως μέλος ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου και, όπου δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην έδρα, ο προϊστάμενος της πλησιέστερης προς αυτήν λιμενικής αρχής.

Δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.255 παρ.1 και 2 ΚΔΚ, η κοινωφελής επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη που η θητεία τους ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το οικείο δημοτικό συμβούλιο το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την εγκατάσταση του νέου δημοτικού συμβουλίου και:
– τουλάχιστον τρεις (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου και εξ αυτών τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από τη μειοψηφία.
– ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών,
– ένας (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
– Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης.
Το δημοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον πρόεδρο και
τον αντιπρόεδρό του.

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
Όπως και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις

Δημοτικές ανώνυμες εταιρείες (μονομετοχικές) 
Οι εταιρείες αυτές διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές του ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Μεταξύ των μελών ορίζονται και αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου που δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.

Το πλήρες κείμενο της παραπάνω αναφερόμενης εγκυκλίου μπορείτε να το διαβάσετε εδώ: ypes_np_ds_orismos_12307_egk_52_aftodioikisi


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email