Για την Πέμπτη 31 Αυγούστου, ώρα 11:00, είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω τηλεδιάσκεψης από Ρόδο και Σύρο. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018.
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Αποκατάσταση καταστροφών επί της Ε.Ο.
Σπόα-Όλυμπος που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα”.
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Καθαρισμός ΚΡΕΜΑΣΤΕΝΟΥ και ΠΕΡΑ
ΠΟΤΑΜΟΥ ∆ήμου Ρόδου”.
4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Φύτευση δενδρυλλίων στην Κάλυμνο για την ανάπτυξη της μελισσοκομίας”.
5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του έργου: “Συντηρήσεις -επισκευές σχολικών κτηρίων ∆ήμου Τήλου”.
6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του έργου: “Επέκταση βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο ν. Ρόδου”.
7. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: “Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού &
φωτεινών σηματοδοτών εθνικού & επαρχιακού δικτύου ν. Ρόδου”.
8. Ένσταση της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.”, αναδόχου του έργου: “Ύδρευση Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Κατασκευή Υπολειπόμενων Εργασιών Φράγματος και Έργων Αγωγών Μεταφοράς και ∆ιυλιστηρίων” κατά των περικοπών και διορθώσεων επί της Τελικής Επιμέτρησης του ανωτέρου έργου από την αρμόδια ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου/Τμήμα Εκτέλεσης Έργων).
9. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: “Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας
αφαλάτωσης Κιμώλου”.
10. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση-καθαρισμός
τάφρων Επαρχιακού Οδικού δικτύου ν. Σύρου (2017)”.

Διαφήμιση


11. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “Συντήρηση-καθαρισμός τάφρων
επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)”.
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: “Σήμανση – Ασφάλεια Οδικού ∆ικτύου ν. Ίου, Σικίνου,
Φολεγάνδρου, Θηρασιάς, Ανάφης”.
13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Έργα καθαρισμού τάφρων και τεχνικών
στο οδικό δίκτυο της Ν. Άνδρου”.
14. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού για την “Κατασκευή
Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του
Λονδίνου 2017”.
15. Έγκριση δέσμευσης ποσού για την “Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των
αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου,
Καρπάθου της ΠΕ ∆ωδ/σου”.
16. Έγκριση ∆ιακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για
την “Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ ∆ωδ/σου”
17. Έγκριση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με
ειδικά μαθητικά δελτία και με επίδομα γονέων σχολ. έτους 2017-2018-2019 και έγκριση πολυετούς υποχρέωσης.
18. Πληρωμή εφημερίδων διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ
∆ωδ/σου σχολικού έτους 2016-2017.
19. Έγκριση παρατάσεων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών ν. ∆ωδ/σου για το σχολικό
έτος 2017-2018.
20. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφερειακή Ενότητα ∆ωδ/σου για το έτος 2017.

Διαφήμιση


21. Έγκριση μελών επιτροπής για την παραλαβή παραδοτέων των συμβάσεων στο
πλαίσιο του έργου: “SIROCCO: Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος και θαλάσσιος
τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού”.
22. Έγκριση ετήσιου κόστους ειδικών μαθητικών δελτίων, ιδίων μέσων και επιδομάτων
γονικής μέριμνας σχολικού έτους 2017-2018.
23. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού των τεχνικών προδιαγραφών και όρων
της διακήρυξης, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης καθώς και την συγκρότηση
επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής για το έργο: “Συντήρηση – Εκσυγχρονισμός του αντικεραυνικού συστήματος Ι.Π. Παναγιάς
Εκατονταπυλιανής Πάρου”
24. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού των τεχνικών προδιαγραφών και όρων
της διακήρυξης, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης καθώς και την συγκρότηση
επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής για την προμήθεια
εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (επινωτίων πυροσβεστήρων) της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
25. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού των τεχνικών προδιαγραφών και όρων
της διακήρυξης, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης καθώς και την συγκρότηση
επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού, ενστάσεων και παραλαβής για την προμήθεια
εξοπλισμού εθελοντικών οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
26. Έγκριση παρατάσεων συμβάσεων για το σχολικό έτος 2017-2018.
27. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 μετά την 4η Τροποποίηση
Προϋπολογισμού ΠΕ ∆ωδεκανήσου.
28. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
29. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
30. Έγκριση και δέσμευση ποσών για έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας
∆ωδεκανήσου.

Διαφήμιση


31. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας
∆ωδεκανήσου.
32. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής
Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
33. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών-διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής
Ενότητας Κυκλάδων.
34. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών-∆ράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
35. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών-∆ράσεων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
36. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών-∆ράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης
Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
37. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών-∆ράσεων του τμήματος ∆ια Βίου Μάθησης,
Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
38. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών-∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού-Πολιτισμού της
Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.
39. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών – ∆ράσεων του τμήματος Αθλητισμού-Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
40. Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στη Ρόδο, επί της οδού ∆αμασκηνού 102, από την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ για την εγκατάσταση πιστοποιημένης δομής.

Διαφήμιση


41. ∆ικαστικές υποθέσεις.
42. Έγκριση καταβολή ποσού δικαστικών εξόδων βάσει της αρ. 132/2013 απόφασης
Εφετείου Αιγαίου για παρακαταθέσεις στα πλαίσια “Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων
για την κατασκευή φράγματος ανάσχεσης-εμπλουτισμού στη θέση Βώλακας ν. Τήνου”.
43. Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων και απόφαση
Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ Οικονομολόγο στο πλαίσιο της ΣΜΕ
01/2017 για το συγχρηματοδοτούμενο έργο SIROCCO.
44. Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων και απόφαση
Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό στο πλαίσιο της
ΣΜΕ 02/2017 για το συγχρηματοδοτούμενο έργο ALTERECO.
45.Ορθές Επαναλήψεις-Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
46.Τροποποίηση απόφασης 520/2016 οικονομικής επιτροπής: “Έγκριση δράσεων
Πολιτικής Προστασίας-ενημέρωση για σεισμικό κίνδυνο σε Π.Ε Κυκλάδων και Π.Ε
∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”.
47. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
48. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
49. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email