Στη Σύρο και με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου, ώρα 10:00, η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Συζήτηση επί της σκοπούμενης διατάραξης των σχέσεων Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης μετά την πρόσφατη επίθεση στον Β’ βαθμό από τον Πρόεδρο της Π.Ε.∆. Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 2ο:
Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου επί των εξελίξεων στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων Σύρου.
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 3ο (από αναβολή)
Ενημέρωση επί των κάτωθι ολοκληρωμένων έργων:
– Υδροδότηση πόλης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά
– Ανάθεση διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου
– Σύναψη σχετικής συμφωνίας με ∆ήμο Ρόδου και ∆ΕΥΑΡ
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 4ο:
Ενημέρωση επί του διαγωνισμού: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στο ∆ίκτυο Οδικού Φωτισμού της νήσου Ρόδου”.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος

ΘΕΜΑ 5ο:
Ενημέρωση για την εξέλιξη της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η εκπόνηση Ειδικής Μελέτης Επιπτώσεων για την εγκατάσταση στα διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου Βιομηχανικών Α.Π.Ε.
Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς


ΘΕΜΑ 6ο:
Παράταση ωραρίου καταστημάτων Π.Ε ∆ωδεκανήσου και Π.Ε. Κυκλάδων.
Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου

ΘΕΜΑ 7ο:
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ” και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το ∆.Σ. της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ” αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 8ο:
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου” και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου στην προτεινόμενη από το ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νοτίου Αιγαίου” αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Πολιτική και Περιβαλλοντολογική Προστασία του νησιού της Ρόδου και Αναβάθμιση των ∆ασικών Περιοχών της Ρόδου με Συγκεκριμένες Παρεμβάσεις”
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 10ο:
Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2018 Κυκλάδων
Εισηγήτρια: Αθηνά Καλλιγά

ΘΕΜΑ 11ο:
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων έτους 2018
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Μήλου για την Εκπόνηση Μελετών του έργου: “∆ημοτικό Σφαγείο με Βιοκλιματικά Κριτήρια στη Θέση Τρυπητές Μήλου”’.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Σύναψης Σύμβασης ∆ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σίφνου για το έργο “Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Β ́φάση) ∆ήμου Σίφνου” – Ορισμός δύο εκπροσώπων Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου με τους αναπληρωτές τους.
Εισηγητής: Νίκος Βενάκης

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2017 – Οικονομικού Προϋπολογισμού 2018 της ΑΜΚΕ “ΓΑΛΗΝΟΣ”.
Εισηγητής: Καραμαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 16ο:
Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου


ΘΕΜΑ 17ο:
Προγραμματισμός προσλήψεων Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου

ΘΕΜΑ 18ο:
1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου & ∆ήμου Σύρου Ερμούπολης για την Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου ∆ήμου Σύρου-Ερμούπολης “∆ημήτριος Βικέλας” – Κλειστή Αίθουσα Α’ (Άρθρο 5 Ισχύς προγραμματικής
σύμβασης – χρονοδιάγραμμα),
Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑΙ και του Γενικού Νοσοκομείου Κω “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” για το έργο “∆ιασύνδεση του αξονικού τομογράφου Κω με δίκτυο της ∆ΕΗ”
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της ΠΝΑΙ για το έργο “∆ιαμόρφωση χώρου γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Πυλώνας”
Εισηγητής: Νίκος Νικολής

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Καρπάθου και της ΠΝΑΙ για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου”
Εισηγητής: Γιάννης Μηνατσής

ΘΕΜΑ 22ο:
Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου “Αν∆ιΚαΤ: Καταδυτικές ∆ιαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισμού” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 23ο:
Αποδοχή υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου “ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη ∆ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ορισμός ομάδας έργου.
Εισηγήτρια: Χαρούλα Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 24ο:
Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο ατόμων Κοινωνικών Λειτουργών (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) για την έδρα της ∆/νσης Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ
Εισηγητής: ∆ημήτρης Αλουμανής

ΘΕΜΑ 25ο:
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Εισηγητής: Μπάρδος Χρήστος

ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για την Κουνοποκτονία του νησιού της Ρόδου για τα έτη 2018 και 2019.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ 27ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here