Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στις 27/6

Για την Πέμπτη 27/6, ώρα 11:00, είναι προγραμματισμένη στη Ρόδο η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Τα θέματα στην ατζέντα της συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, μετά την κατάθεση σχετικής πρότασης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι” για την υδροδότηση της Λίνδου, της Νότιας Ρόδου, των Αφάντου και της Αρχαγγέλου και αποδοχή των όρων του σχετικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, του ∆ήμου Ρόδου, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου(∆.Ε.Υ.Α.Ρ) και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο “Προστασία, ∆ιαχείριση και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου”.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 3ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79/21-7-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: “Επικαιροποίηση απόφασης για την παροχή κινήτρου 450€ υπέρ επικουρικών και αγροτικών ιατρών στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν 4213/13 και των υπ’ αριθμ. 23/2015, 85/2015 και 144/2016 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”.
Εισηγητής: Νικόλαος Καραμαρίτης, Πρόεδρος ΑΜΚΕ Γαληνός

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Ιητών για την υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση Φθορών Οδικού ∆ικτύου ν. Ίου (2019)”
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πολυδύναμου Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης και ∆ήμου Σύρου
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου “Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο για Μουσειακή και Εκπαιδευτική χρήση στο Παλαιό Σχολείο στο Κάστρο Χώρας Αστυπάλαιας: Φάση Α”, μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ∆ήμου Αστυπάλαιας και Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου
Εισηγητής: Γιάννης Θεμέλαρος, Έπαρχος ΠΕ Καλύμνου

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων”
Εισηγητής: Γιάννης Μηνατσής, Έπαρχος ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Εργασίες – επισκευές στο κτίριο του πρώην ∆ημοτικού Σχολείου Βατίου”
Εισηγητής: Κάλλιστος ∆ιακογεωργίου, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Π/Υ έτους 2019 ΠΕ
∆ωδεκανήσου.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονομικού
∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Π/Υ έτους 2019 ΠΕ Κυκλάδων.
Εισηγητής: Αντώνιος Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων, Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταμένη Τμήματος Π/Υ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Π/Υ ∆ ́ Τριμήνου 2018
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων Νοτίου Αιγαίου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” για το έργο “Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας”.
Εισηγητής: ∆ημήτρης Τσοπανάκης, Αντιπρόεδρος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕ

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ”
Εισηγητής: ∆ημήτρης Τσοπανάκης, Αντιπρόεδρος ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΕ

ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου “Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ”
Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΕ

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση Σύναψης Σύμβασης ∆ιαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σύρου Ερμούπολης για την υλοποίηση του έργου “Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στον Πάγο ν. Σύρου” – Ακύρωση της με 42/22-03-2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Εισηγητής: Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων:
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για το έργο “Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου” ως προς το άρθρο 3: Ποσά και πόροι χρηματοδότησης και άρθρο 4: ∆ιάρκεια
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας για το έργο “Ανάδειξη της Αρχαίας Ακρόπολης του Αγίου Φωκά και διασύνδεση με τη νεκρόπολη της Κυμισάλας” ως προς το άρθρο 4: ∆ιάρκεια της Σύμβασης με την παράταση ισχύος κατά δεκατρείς (13) μήνες.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Καρπάθου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 3η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κω για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά τρεις (3) μήνες.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω ∆ιαβαθμιδικών Συμβάσεων:
– 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Ασφαλτόστρωση εισόδου Αφάντου” ως προς το άρθρο 2: Σκοπός/Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Λάρδου” ως προς το άρθρο 2: Σκοπός/Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 2η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Λειψών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Μελέτη Εκσυγχρονισμού Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ∆ήμου Λειψών Νομού ∆ωδεκανήσου” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Λειψών και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 2η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Πάτμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 4η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Αγαθονησίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Τήλου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 18ο
Επικύρωση πρακτικών 1ης /21-1-2019, 2ης /5-3-2019, 3ης/22-3-2019, 4ης /22-3-2019, συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here