Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στις 26/2

Την ερχόμενη Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00, πρόκειται να συνεδριάσει στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Αποδοχή έγκρισης της ένταξης του έργου “Improving Energy Efficiency in Region of South Aegean” στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(EIB) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(EC)
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

Θέμα 2ο
Έγκριση του Σχεδίου «Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) “Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων” της Ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038226.
Εισηγητής: Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5038226
Εισηγητής: Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση του Σχεδίου “Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) “Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου” της Ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041253.
Εισηγητής: Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 5ο:
Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041253.
Εισηγητής: Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2019
Εισηγητής: Τ. Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 8ο:
Ενημέρωση επί του διαγωνισμού: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Οδικού
Φωτισμού της νήσου Ρόδου”.
Εισηγητής: Νίκος Λυμπερόπουλος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Κατασκευή Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ στην Ρόδο”
Εισηγητής: Ν.Νικολής, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 10ο:
Προγραμματισμός πρόσληψης Κτηνιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 Εισηγήτρια: Ε. Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 11ο:
Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019.
Εισηγήτρια: Ε. Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση και λήψη απόφασης λειτουργίας δομής προστασίας και επανένταξης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Εισηγητής: Θωμάς Σωτρίλλης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο “Επέκταση και Εκσυγχρονισμός Κτιρίου Σφαγείου και Εξοπλισμού Σφαγείου Δήμου Λέρου”
Εισηγητής: Ι. Θεμέλαρος, Έπαρχος Καλύμνου

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση νέου σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στα Άλιντα Νήσου Λέρου» ως προς το άρθρο 2: Αντικείμενο – Σκοπός – Προϋπολογισμός, με αύξηση του Προϋπολογισμού από 1.200.000,00 € σε 1.500.000,00 € λόγω αναθεώρησης μελέτης και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 112/2017 προηγούμενης Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Ι. Θεμέλαρος, Έπαρχος Καλύμνου

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Κατασκευή Νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλουδών”
Εισηγητής: Ν.Νικολής, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 16ο:
Α) Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και
Β) Ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου & Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση τροποποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:
– 3η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια
με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 23/04/2020.
– 3η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου” ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 23/04/2020.
– 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καλύμνου για το έργο “Επισκευή κτιρίου παλαιών σφαγείων Δήμου Καλυμνίων» ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή / Πόροι / Χρηματοδότηση / Διάρκεια με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 13/04/2020.
– 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ της ΠΝΑ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, για την εκτέλεση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων”
Εισηγητές: Τ.Καραγιάννης – Α.Λούβαρης

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Προμήθεια Χλοοτάπητα και Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Λαέρμων Νήσου Ρόδου”
Εισηγητής: Ν.Νικολής, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου για το έργο “Επικαιροποίηση υφιστάμενης μελέτης αποχέτευσης Γροίκου Νήσου Πάτμου”
Εισηγητής: Ι. Θεμέλαρος, Έπαρχος Καλύμνου

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο “Κατασκευή τριών Γηπέδων Τένις”
Εισηγητής: Ν.Νικολής, Εντεταλμένος ΠΣ σε θέματα Αθλητισμού Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση οικονομικού απολογισμού ΓΑΛΗΝΟΣ έτους 2018 και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019.
Εισηγητής: Ν.Καραμαρίτης

ΘΕΜΑ 22ο:
Αίτημα τροποποίησης ημερομηνίας λήξης της Προγραμματικής Σύμβασης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ”
Εισηγήτρια : Χ. Γιασιράνη

ΘΕΜΑ 23ο:
Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: “Αντιπλημμυρική προστασία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” (από αναβολή)
Εισηγήτρια: Μ. Χατζηγιάννη, Επικεφαλής Συνδυασμού “Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου”

ΘΕΜΑ 24ο:
Απαίτηση ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών παραμονής του προληπτικού ελέγχου των δαπανών από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εισήγηση: Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕΔΝΑ και της Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. για το έργο “Έργα και Ενέργειες Προστασίας και Βελτίωσης του Φυσικού Περιβάλλοντος και Υποστήριξης του Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας”
Εισηγητής : Φ.Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 26ο:
Αντικατάσταση μελών από Επιτροπές
Εισηγήτρια: Ε. Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 27ο:
Σχεδιασμός μέτρων Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου
Εισηγητής: Χαράλαμπος Κόκκινος, Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 28ο:
Επικύρωση πρακτικών 8ης /27-11-2018 & 9ης /27-11-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Νεότερη ενημέρωση 25/2 – ώρα 12:00
Η συνεδρίαση αναβάλλεται για την επόμενη Τρίτη 5 Μαρτίου, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στα μέλη του Σώματος να μεταβούν στη Ρόδο

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here