Συνεδριάζει την Τρίτη 27/11 το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 27 Νοεμβρίου, στη Ρόδο.

Στις 11:30 έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

– Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2019 – Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ και ΟΠ∆ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο ∆ράσης).
Εισηγητής: Φ. Ζαννετίδης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ

Στη δεύτερη συνεδρίαση της ημέρας που θα γίνει στις 13:30, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης στήριξης παράτασης λειτουργίας της εταιρείας ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ
Εισηγητής: Φ.Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑι

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ιεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω για το έργο “∆ημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου ιστορίας της Ιατρικής στη νήσο Κω”
Εισηγητής: Γ.Χαλκιδιός, Έπαρχος Κω

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση σχεδίου ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Νισύρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για “Έργα ύδρευσης των οικισμών Εμπορειού και Νικίων της νήσου Νισύρου”.
Εισηγητής: Γ.Χαλκιδιός, Έπαρχος Κω

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση δράσεων Πρωτογενούς Τομέα
Εισηγητής: Φ.Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑι

ΘΕΜΑ 5ο:
Κατάρτιση Τομεακών Προγραμμάτων 2019 Πολιτισμού-Αθλητισμού ΠΝΑι
Εισηγήτρια: Μ. Παπαβασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 6ο:
– Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο”, Άξονας Προτεραιότητας 6 και Τίτλο Πρόσκλησης “Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ” για την Πράξη με τίτλο “Τεχνική Υποστήριξη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων”.
– Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο”, Άξονας Προτεραιότητας 6 και Τίτλο Πρόσκλησης “Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ” για την Πράξη με τίτλο “Τεχνική Υποστήριξη της
∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου”.
Εισηγητής: Γ. Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2018
Εισηγητές: Α. Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Κυκλάδων & Ε. Μαούτσος, Προϊστάμενος ∆/νσης Οικονομικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής: Τ. Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου & ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Π/Υ Γ’ Τριμήνου 2018
Εισηγητής: Φ.Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Καρπάθου για το έργο “∆ημιουργία αναρριχητικών πεδίων στο νησί της Καρπάθου”
Εισηγητής: Ι. Μηνατσής, Έπαρχος Καρπάθου

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΕ) για το έργο “Εντοπισμός και αντιμετώπιση μελισσοκομικών προβλημάτων στα νησιά της ∆ωδεκανήσου”
Εισηγητής: Φ.Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑι

ΘΕΜΑ 12ο:
Ακύρωση της με αριθμό 93/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Αθλητικών Εγκ/σεων της ν. Νάξου”
Εισηγητής: Ι. Μαργαρίτης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης και Έπαρχος Νάξου

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46/2018, απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, που έχει καταχωρηθεί στο 4ο Πρακτικό της από 15-04-2018 Συνεδρίασης, περί Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο ατόμων Κοινωνικών Λειτουργών (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας) στα πλαίσια των Συνοδευτικών μέτρων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ
Εισηγητής: Ι. Γιαγιάς, Έπαρχος Τήνου

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 5: “∆ράσεις προβολής, συντονισμού και αξιολόγησης της πράξης” της Πράξης “∆ράσεις Προβολής Φυσικής
Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5026231
Εισηγητής: ∆. Πασχαλίδης, Προϊστάμενος ∆/νσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού,
∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης ∆ωδεκανήσων

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με τίτλο “∆ράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”
Εισηγητής: ∆. Πασχαλίδης, Προϊστάμενος ∆/νσης Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού,
∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης ∆ωδεκανήσων

ΘΕΜΑ 16ο:
Τροποποίηση της απόφασης αρ. 45/2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το έργο “ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη ∆ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ιnterreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με
εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Εισηγήτρια: Χ. Γιασιράνη, Περιφερειακή Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας “Γαληνός”
Εισηγητής: Ν. Καραμαρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ∆ΝΑ και της εταιρείας Γαληνός για το έργο “Προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης στα νησιά του Νομού ∆ωδεκανήσου”
Εισηγητής: Ν. Καραμαρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση Τροποποίησης ∆ιαβαθμιδικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Αι και ∆ήμου Κιμώλου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το άρθρο 3 (ΙΣΧΥΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ), ήτοι χορήγηση παράτασης μέχρι 30-09-2019
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Αι και ∆ήμου Μυκόνου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το άρθρο 3 (ΙΣΧΥΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ), ήτοι χορήγηση παράτασης μέχρι 30-09-2019
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Αι και ∆ήμου Σερίφου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το άρθρο 3 (ΙΣΧΥΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ), ήτοι χορήγηση παράτασης μέχρι 30-09-2019
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Αι και ∆ήμου Σικίνου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το άρθρο 3 (ΙΣΧΥΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ), ήτοι χορήγηση παράτασης μέχρι 30-09-2019
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Αι και ∆ήμου Σίφνου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το άρθρο 3 (ΙΣΧΥΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ), ήτοι χορήγηση παράτασης μέχρι 30-09-2019
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Αι και ∆ήμου Φολεγάνδρου για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων» ως προς το άρθρο 3 (ΙΣΧΥΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ), ήτοι χορήγηση παράτασης μέχρι 30-09-2019
• 3η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Αι και ∆ήμου Ανάφης για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το άρθρο 3 (ΙΣΧΥΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ), ήτοι χορήγηση παράτασης μέχρι 30-09-2019
• 3η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ν.Α και ∆ήμου Κύθνου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων” ως προς το άρθρο 3 (ΙΣΧΥΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ), ήτοι χορήγηση παράτασης μέχρι 30-09-2019
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Παστίδας ∆ήμου Ρόδου” ως προς το άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 12/03/2020
• 2η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της Επαρχιακής Οδού Κατταβιάς-Πρασονήσι με Βρουλιά” ως προς το άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 13/03/2020
• 3η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Συμπλήρωση δύο (2) λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου ∆ήμου Ρόδου” ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 10/02/2020
• 3η τροποποίηση της ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών και πεζοδρομίων στο Φαληράκι» ως προς το άρθρο 2: Σκοπός / Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 23/3/2020
Εισηγητές: Α.Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων & Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου & ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μουσείου Μεσαναγρού” ως προς το άρθρο 4: Αμοιβή – Πόροι – Χρηματοδότηση – ∆ιάρκεια με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 30/06/2019
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΑΝ.∆Ω. Α.Ε. για το έργο “Παροχή προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τους μικρούς δήμους του Νομού ∆ωδ/σου, υπηρεσιών πληροφόρησης καθώς και τεχνικής υποστήριξης και εξειδικευμένων στελεχών για την προετοιμασία, την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων και δράσεων στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και λοιπών ευρωπαϊκών προγραμμάτων” ως προς το άρθρο 4: Ισχύς και διάρκεια με τη χορήγηση παράταση ισχύος έως 31/12/2020
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της ΠΝΑΙ για το έργο “∆ομητική αποκατάσταση – επεμβάσεις στο κωδωνοστάσιο του Ιερού Ναού Παναγιάς Φιλερήμου στη νήσο Ρόδο” ως προς τα εξής: άρθρο 4: Χρονική ∆ιάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου με τη χορήγηση παράτασης ισχύος έως 30/12/2019
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του ∆ήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτηρίων”, ως προς το άρθρο 3 “Ισχύς, ∆ιάρκεια Χρονοδιάγραμμα” με την χορήγηση παράτασης ισχύος μέχρι 14-12-2019
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑι και του ∆ήμου Πάρου για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτηρίων”, ως προς το άρθρο 3 “Ισχύς, ∆ιάρκεια Χρονοδιάγραμμα” με την χορήγηση παράτασης ισχύος μέχρι 30-07-2019
• 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου “Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτηρίων”, ως προς το άρθρο 3 “Ισχύς, ∆ιάρκεια Χρονοδιάγραμμα” με την χορήγηση παράτασης ισχύος μέχρι 22-12-2020
Εισηγητές: Α. Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων & Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου & ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 21ο:
Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με θέμα: “Αντιπλημμυρική προστασία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”
Εισηγήτρια: Μ. Χατζηγιάννη, Επικεφαλής Συνδυασμού “Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου”

ΘΕΜΑ 22ο:
Αντικατάσταση μέλους γνωμοδοτικής επιτροπής Λιμενικής Αρχής
Εισηγητής: Ε. Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 23ο:
Έκδοση ψηφίσματος για αίτημα νομοθετικής παρέμβασης, σχετικά με τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) του Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Κ. Μπιζάς, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 24ο:
Επικύρωση πρακτικών 7ης /24-09-2018, συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 25ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here