Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθούν οι δύο επόμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, στις 4 και 5 Μαρτίου. Στην συνεδρίαση του Σαββάτου 4/3, ώρα 10:00, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για την κατάθεση αιτήματος άμεσης αναστολής των διαδικασιών ανάρτησης των δασικών χαρτών των νησιών.
Εισηγητής: Προϊστάμενος της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ∆ωδεκανήσου κ. Παναγιώτης Βενέρης.

ΘΕΜΑ 2ο:
Ετήσια Έκθεση Περιφερειακού Συμπαραστάτη.
Εισηγητής: Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κ. Φίλιππος Τριομμάτης.

ΘΕΜΑ 3ο:
Μεταφορά Μαθητών Α ́ θμιας και Β ́ θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων για τα σχολικά έτη 2017-2020.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.

ΘΕΜΑ 4ο:
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017.
Εισηγητής: Προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Αντώνιος Λούβαρης.
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ∆ωδεκανήσου 2017 & 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου έτους 2017.
Εισηγητής: Προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονομικών ∆ωδεκανήσου
κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 5ο:
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2017.
Εισηγήτρια: Γενική ∆ιευθύντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Ευμορφία Αριστείδου.

ΘΕΜΑ 6ο:
Ακύρωση της αριθ. 31/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων Νοτίου Αιγαίου και Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου:
«∆ράσεις Κατάρτισης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης στις Κυκλάδες».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας.

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση σχεδίου ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Τήλου για το έργο: «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίου Γυμνασίου Τήλου».
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Μπαριανάκης.

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση σχεδίου ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο «Κλειστό Μπάσκετ Κρεμαστής».
Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας.

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση τροποποίησης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο: «Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ε.Π.Σ.Ρ. στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Καρακόνερου του ∆ήμου Ρόδου» ως προς το άρθρο 2 και συγκεκριμένα τη διάρκεια του έργου.
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Νικολής.

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση τροποποίησης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο: «∆ιαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Παστίδας στη ∆.Ε. Πεταλούδων» ως προς το άρθρο 2 και συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου.

ΘΕΜΑ 11ο:
Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση της Κυριακής 5/3, ώρα 10:00, έχει ως μοναδικό θέμα την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 175 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 2548/τ.Β/ 19-9-2012).

Print Friendly, PDF & Email