Διαγωνισμός για διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Θήρας

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣ“, με προϋπολογισμό 275.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, ώρα 10:00.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (4.435,00€) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 22 Ιανουαρίου 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7326.140 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου Θήρας

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας, καθώς και στο τηλέφωνο 2286360167/168, κα Σπύρα Βλάχου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here