Λιμενικό Ταμείο Θήρας: Έως 2/3 οι αιτήσεις ελλιμενισμού επαγγελματικών σκαφών

Με την υπ’ αριθμό 20/01-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΛΛΟΕ2Ε-Π9Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας όρισε την επιτροπή η οποία θα παραλάβει για έλεγχο τα δικαιολογητικά για τα Επαγγελματικά Σκάφη περιοχής ευθύνης του και καθόρισε ως ημερομηνία λήξης υποβολής των σχετικών αιτήσεων την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δ.Λ.Τ. Θήρας για τα προηγούμενα έτη, όπως υποβάλουν εντός του καθορισμένου διαστήματος την αίτησή τους, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν.

Print Friendly, PDF & Email