Συνεδριάζει το Λιμενικό Ταμείο Θήρας την Παρασκευή 31/3

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου, ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στα γραφεία του, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας.
 2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης υποφακέλων οικονομικών προσφορών διαγωνιζομένων συνοπτικού διαγωνισμού «στρατηγική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Έκθεση Χωροθέτησης μαρίνας Μονολίθου» και καθορισμός προσωρινού αναδόχου.
 3. Προσφυγή Κατσίπη Αβέρκιου κατά χρηματικού καταλόγου.
 4. Εξέταση αιτήματος ΔΛΤ Ίου για την κάλυψη αντιρρυπαντικού εξοπλισμού της ν.  Ανάφης.
 5. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής εξέτασης των αιτημάτων παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίων χώρων και ορισμός μελών.
 6. Αίτηση του Καφούρου Αρτέμιου για ρύθμιση οφειλών.
 7. Προέγκριση μετακίνησης προέδρου στη Μήλο.
 8. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης πρώην προέδρου Δ.Λ.Τ. Θήρας για την παρουσία του σε δικαστήριο για το Κ/Ζ Sea Diamond.
 9. Προέγκριση εξόδων για τη συμμετοχή της υπηρεσίας στο Adriatic Sea Forum.
 10. Έγκριση Μελέτης & Τευχών Δημοπράτησης Διαγωνισμού Καθαριότητας.
 11. Αίτηση του Χαμαλίδη Δημήτρη για την επισκευή, με ίδια έξοδα, των δύο παλαιών τουαλετών για την εξυπηρέτηση διερχόμενων επισκεπτών & των πελατών της επιχείρησής του.
 12. Αίτηση ρύθμισης Οφειλής της Εταιρίας Ε. Ιωακειμίδου & ΣΙΑ Ο.Ε
 13. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ, ΚΑ 30.7412.032, με τίτλο «Επανακαθορισμός χερσαίων ζωνών λιμένων Θήρας – τοπογραφικές εργασίες».
 14. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ, ΚΑ 70.6279.009, με τίτλο «Απολυμάνσεις».
 15.  Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 20.000,00 ευρώ, ΚΑ 30.7326.008, με τίτλο «Κατασκευή ράμπας στην προβλήτα επικίνδυνων φορτίων στον Αθηνιό».
 16. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 25.000,00 ευρώ, ΚΑ 30.7326.004, με τίτλο «Καθαρισμός λιμενολεκάνης Μαύρης Πέτρας στην Οία».
 17. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 25.000,00 ευρώ, ΚΑ 30.7326.005, με τίτλο «Καθαρισμός λιμενολεκάνης Έξω Γυαλού Φηρών».
 18. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ, ΚΑ 30.7326.006, με τίτλο «Καθαρισμός λιμενολεκάνης λιμενίσκου Βουρβούλου».
 19. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ, ΚΑ 30.7326.007, με τίτλο «Καθαρισμός λιμενολεκάνης λιμενίσκου Πορί Ημεροβιγλίου.
 20. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 372,00 ευρώ, ΚΑ 70.6699.003, με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών».
 21. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ, ΚΑ 70.7132.002, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανημάτων».
 22. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ, ΚΑ 10.6634, με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού».

 

 

Print Friendly, PDF & Email