Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας ΑΕ (ΑΕΜΥ ΑΕ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας πλήρους Μονάδας Υπερήχου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 49.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γ.Ν. Θήρας, στον Καρτεράδο, μέχρι τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, ώρα 11:00, οπότε και θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email