Ο Δήμαρχος Θήρας έχει προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στον Δήμο Θήρας”, προϋπολογισμού 188.210,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους συστήματος τηλεματικής-ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα στον Δήμο Θήρας για τη συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου.

Το έργο περιλαμβάνει την Μελέτη Εφαρμογής, Προμήθεια και Εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού, πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις και την κυκλοφορία σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου, το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό εντός των λεωφορείων, από εξοπλισμό στις στάσεις και τις απαιτούμενες για την ολοκλήρωση
του συστήματος εφαρμογές.

Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “73711” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 και η ώρα λήξης 18:00. Μετά τη λήξη της υποβολής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την 4η εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Θήρας. H σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, κατά 85% από την Ε.Ε. ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here