Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019” με CPV 45233141-9, με προϋπολογισμό 270.000€

Το έργο συμπεριλαμβάνει εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών οδών στο δημοτικό οδικό δίκτυο της Σαντορίνης και της Θηρασιάς. Συγκεκριμένα και κατόπιν εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας – η οποία και θα υποδεικνύει τόσο την τοποθεσία επέμβασης όσο και τον τρόπο/μεθοδολογία αντιμετώπισης – θα πραγματοποιείται συντήρηση και επισκευή τμημάτων του οδικού δικτύου στη Ν. Θήρα αλλά και στη Ν. Θηρασία, τα οποία θα αξιολογούνται ως επικίνδυνα για τη διέλευση οχημάτων και πεζών και θα χρήζουν επέμβασης και άμεσης αποκατάστασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Πέμπτη 5Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη εδώ. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κα Βασιλική Παπαδοπούλου τηλ. 2286360167-168 Fax: 2286022814, e-mail: ty@thira.gov.gr.

Διαφήμιση

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here