Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ” CPV 45214220-8, με προϋπολογισμό 483.870,97 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή δημοσίων έργων στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00.

Δείτε τη σχετική διακήρυξη εδώ. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κα Βασιλική Παπαδοπούλου, τηλ. 2286360167-168 Fax: 22860-22814 e-mail: ty@thira.gov.gr.

Διαφήμιση

Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here