Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης το έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Θήρας”, CPV 45300000-0, με προϋπολογισμό 630.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2014-2020 (Ε.Σ.Π.Α.), στο πλαίσιο του Ε.Π. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, Άξονας Προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων”. Θυμίζουμε ότι τη δημοπράτηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Θήρας, είχε προεγκρίνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις αρχές του περασμένου Ιουλίου.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 139.893,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 472.930,38 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.thira.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00 πμ.

Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα ημερολογιακούς μήνες.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here