Δήμος Θήρας: Διαγωνισμός για την κατασκευή πεζοδρομίου στο Μεγαλοχώρι

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίου στην τοπική κοινότητα Μεγαλοχωρίου”, με προϋπολογισμό 169.584,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, ώρα 10:00.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (2.740,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ήτοι μέχρι 15 Μαΐου 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7324.009 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου Θήρας.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την κα Σπύρα Βλάχου, τηλ.: 2286360167/68, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here