Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη των Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Θήρας, κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο για το έτος 2019, προϋπολογισμού 269.080,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας εδώ.

Οι παραλίες για τις οποίες ο Δήμος Θήρας είναι υποχρεωμένος να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη είναι οι εξής:

1. Παραλία Καμαρίου Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Επισκοπής Γωνιάς Δήμου Θήρας (3 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια),
2. Παραλία Περίσσας Δ.Κ. Εμπορείου Δήμου Θήρας (2 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια)
3. Παραλία Περιβόλου Δ.Κ. Εμπορείου Δήμου Θήρας (3 ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια), ήτοι συνολικά οκτώ (8) ναυαγοσωστικά παρατηρητήρια στις ως άνω τρεις πολυσύχναστες παραλίες.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και συγκεκριμένα από 01/06/2019 έως 30/09/2019 ή από την υπογραφή του συμφωνητικού και όχι πέρα από την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (4.340€).

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “72434” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Μ.Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη εργάσιμη ημέρα και ώρα 14:00.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here