Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του για την υλοποίηση του προγράμματος “Μαθητεία – Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας, το οποίο σχεδίασε και υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ενώ εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Το κύριο αντικείμενό της είναι να προσελκύσει επιχειρήσεις, να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων μαθητείας από αυτές και να υποστηρίξει την υλοποίηση της μαθητείας στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής, ενώ ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

Διαφήμιση

Προϋποθέσεις
Η επιχείρηση θα είναι χρήσιμο να γειτνιάζει με ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν σχετικά εύκολη πρόσβαση σε αυτές και οι προσφερόμενες θέσεις να έχουν αντιστοιχία με τις ειδικότητες που διδάσκονται σε ΕΠΑΣ ή ΕΠΑΛ.
– Να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο του στην συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και εξοπλισμό.
– Πρέπει να διαθέτει έμπειρο στέλεχος το οποίο να μπορεί να οριστεί ως “μέντορας” και να αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας.
– Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.

Οφέλη επιχείρησης
– Η επιχείρηση συνεργάζεται με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος μαθαίνει κοντά της: να εφαρμόζει όσα διδάσκεται στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, στα Επαγγελματικά Λύκεια και το μεταλυκειακό έτος, για το συγκεκριμένο επάγγελμα,
να ακούει και να βλέπει τα “μυστικά” της δουλειάς, όπως μοναδικά καταγράφονται στη καθημερινή μάχη της επιχείρησης για την παραγωγή, για την πώληση, για τη διαχείριση
να εντάσσεται σε μία ομάδα, να υπακούει σε μία ιεραρχία, να τηρεί εργασιακούς κανόνες, να δουλεύει για το καλό της επιχείρησης
– Η επιχείρηση συνεργάζεται με έναν νέο άνθρωπο, τον οποίο συνδιαμορφώνει επαγγελματικά, γνωρίζει και συγχρόνως δοκιμάζει τον χαρακτήρα, την ποιότητα, τις δυνατότητές του
– Με σημαντική επιδότηση της απασχόλησης και της ασφάλισης του μαθητευόμενου, από πόρους του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιχείρηση αξιοποιεί την καθημερινή παραγωγή και τις ιδέες του, επενδύοντας συγχρόνως και στη πιθανότητα να δημιουργήσει, να αποκτήσει ένα ικανό συνεργάτη.

Περισσότερες πληροφορίες
– Ιστοσελίδα Δράσης: https://mathiteia.ep.uhc.gr/
– Τηλέφωνο: 2111036923 (κ. Βασαρδάνης, κα Κουτεντάκη)
– E-mail: mathiteia@ep-uhc.gr
– Αίτηση συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα εδώ.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here