24.1 C
Santorini
Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Ίδρυση Υποδιευθύνσεων της Αστυνομίας σε Σαντορίνη και Μύκονο

Πρωτοσέλιδα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το πολυαναμενόμενο Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων ιδρύονται Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας στη Σαντορίνη και τη Μύκονο, με έδρα τον αντίστοιχο Δήμο.

Σύμφωνα με το Διάταγμα, οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) και διαρθρώνονται στα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία:

1. Τμήμα Αστυνόμευσης, Τουρισμού και Τροχαίας, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης και την εκτέλεση των εργασιών εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους,
β. το χειρισμό των υποθέσεων των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α Π.Κ., σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 309, 310,311,313 και 314, κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 330, 331, 333 και 334 Π.Κ. και ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α’ 232), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
γ. την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του,
δ. την εφαρμογή των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και την εξυπηρέτηση των τουριστών,
ε. την εκτέλεση των προγραμμάτων τουριστικής αστυνόμευσης, την παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων που σχετίζονται με την τουριστική αστυνομία και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων τουριστικού ενδιαφέροντος,
στ. τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και των λοιπών συναφών νόμων και διαταγμάτων περί οχημάτων και κυκλοφορίας, αναφορικά με την πρόληψη και τη βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων,
ζ. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, καθώς και για τον έλεγχο των σταθμεύσεων και
η. τη μέριμνα και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της δημόσιας κυκλοφορίας, ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων ή
άλλων έννομων αγαθών και τη διερεύνηση και προανάκριση οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

2. Τμήμα Ασφάλειας – Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
β. την αντιμετώπιση περιστατικών ρατσιστικής βίας, όπως ορίζονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7,
γ. τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν σε αλλοδαπούς,
δ. τον έλεγχο της νόμιμης διακίνησης ημεδαπών και αλλοδαπών και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος, εφόσον στην περιοχή της Υποδιεύθυνσης βρίσκεται σημείο εισόδου και εξόδου από τη χώρα,
ε. την πρόληψη και αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και ειδικότερα:
αα. τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, την ενέργεια προανακρίσεων και τη σύνταξη των σχετικών δικογραφιών,
ββ. την παρακολούθηση των υπόπτων εμπορίας ναρκωτικών, ημεδαπών και αλλοδαπών, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή των σχετικών με αυτά εγκλημάτων,
γγ. τον έλεγχο σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, των διερχόμενων από τους αερολιμένες, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς αυτοκινήτων, υπόπτους διακίνησης ναρκωτικών,
δδ. την επιτήρηση, ιδίως τους δημόσιους χώρους που είναι πρόσφοροι για τη μεταφορά, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών, καθώς και τα δημόσια κέντρα, για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες πραγματοποίησης συναλλαγών ή και χρήσης ναρκωτικών,
εε. τη συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) του άρθρου 16 του ν. 2713/1999 (Α’ 89) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά,
στστ. την παρακολούθηση των μεθόδων και των μέσων δράσης των εμπόρων ναρκωτικών, την ανάλυση και αξιολόγηση των συμπερασμάτων και την εισήγηση για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχετικής με τα ναρκωτικά εγκληματικότητας, τόσο στον προληπτικό όσο και στον κατασταλτικό τομέα,
ζζ. την μέριμνα για την ανάπτυξη δικτύου συλλογής πληροφοριών σχετικών με τις μεθόδους, τους τόπους, τους τρόπους, τα μέσα και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνται ή με οποιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται σε διαδικασίες διακίνησης, προώθησης, διάθεσης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων και
ηη. την ενημέρωση του προϊστάμενου της Υπηρεσίας για το πληροφοριακό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί καταλλήλως.

3. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για:
α. τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού,
β. τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού,
γ. την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης και,
δ. την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.

4. Σε περίπτωση που η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας εδρεύει σε Δήμο της νησιωτικής χώρας, στο Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης – Τροχαίας λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων για τη διαβίβαση εντολών και πληροφοριών προς τα πληρώματα των οχημάτων και τους φέροντες φορητά R/T πεζούς αστυνομικούς, για την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και την ενημέρωση των ανωτέρω αστυνομικών για επέμβαση σε συμβάντα αστυνομικής δραστηριότητας.

5. Στις Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας Θήρας και Μυκόνου λειτουργεί και Γραφείο Διαβατηρίων, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των περ. α’ έως και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2005.

Οι διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. προγραμματίζουν και ελέγχουν τη δράση της υπηρεσίας με τη βοήθεια των προϊσταμένων των Τμημάτων και μεριμνούν ώστε η δράση τους να έχει κοινή κατεύθυνση,
β. εποπτεύουν, συντονίζουν και ελέγχουν τη δραστηριότητα των Τμημάτων και Σταθμών, που λειτουργούν στην περιοχή της εδαφικής τους αρμοδιότητας,
γ. συγκροτούν, κατόπιν διαταγής του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας, επιχειρησιακές ομάδες και συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το σύνολο των επιχειρησιακών ομάδων και μονάδων, που διατίθενται και δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους,
δ. σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων μεταβαίνουν αμέσως επιτόπου και, εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, επιλαμβάνονται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες, επιμελούνται για την προανάκριση και αναφέρουν στην προϊστάμενη τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Υπηρεσία που επιλαμβάνεται,
ε. αναφέρουν καθημερινά στον άμεσο προϊστάμενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους,
στ. τοποθετούν το προσωπικό σε θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του, φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας και αναθέτουν με διαταγή τους καθήκοντα στους προϊσταμένους των Τμημάτων,
ζ. ενεργούν συγκεντρώσεις του προσωπικού, στο σύνολό του, ή κατά Τμήμα, δίδουν κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την αποστολή και τη δράση της υπηρεσίας, ελέγχουν την εμφάνιση και το κανονικό της στολής, καθώς και την καθαριότητα και κατάσταση του οπλισμού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρησή του,
η. φροντίζουν για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού, καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της υπηρεσίας,
θ. αξιολογούν το προσωπικό και ασκούν την πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
ι. ελέγχουν ώστε να εφαρμόζεται με ακρίβεια η κανονιστική διαταγή που αφορά στον οπλισμό των αστυνομικών,
ια. μελετούν την εισερχόμενη αλληλογραφία, επισημαίνουν τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, σημειώνουν σε αυτά τις τυχόν παρατηρήσεις και οδηγίες τους προς τα αρμόδια Τμήματα, ακολούθως παραδίδουν αυτά στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης για την περαιτέρω διαχείρισή τους και ελέγχουν την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους,
ιβ. είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που φέρει την υπογραφή τους, εκτός αν διαπιστώνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία,
ιγ. επιμελούνται για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση του οικήματος της υπηρεσίας τους και προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων συντήρησής του,
ιδ. προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταμένων τους για τον εφοδιασμό της υπηρεσίας τους με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
ιε. συνεργάζονται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους,
ιστ. ενημερώνουν τον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας όταν αναχωρούν από το αστυνομικό κατάστημα, για το μέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν και
ιζ. ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις

 


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Ροή ειδήσεων

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Διευκρινίσεις για δυσλειτουργίες του Power Pass

Σχετικά με την πλατφόρμα για την οικονομική ενίσχυση οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος - Power Pass η οποία σε κάποιες...