Σχέδιο νόμου με τίτλο “Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις” κατέθεσε χθες (20/7) στη Βουλή το Υπουργείο Υγείας.

Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι: “Βασικοί πυλώνες της μεταρρύθμισης είναι η στρατηγική αναμόρφωση του συστήματος υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), η διασφάλιση του δικαιώματος του πληθυσμού σε δωρεάν, καθολική, ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, η διαφανής και δημοκρατική διοικητική οργάνωση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση της Π.Φ.Υ., η οικονομική προστασία του πληθυσμού των μονάδων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ και η διασφάλιση της προάσπισης των δικαιωμάτων των λοιπών υπηρεσιών υγείας.”


Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τη ρύθμιση που αφορά σε κίνητρα για το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. Συγκεκριμένα το άρθρο 28 αναφέρει:

Κίνητρα για το ιατρικό προσωπικό του Γ.Ν. Θήρας

  1. Ο χρόνος υπηρεσίας των επικουρικών ιατρών στη νοσηλευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την υπόλοιπη προϋπηρεσία τους.
  2. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στους ιατρούς του Γ.Ν. Θήρας, που υπηρετούν σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, δωρεάν σίτιση, δωρεάν κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών τους αυτών.
Print Friendly, PDF & Email