Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 Ν. 4611/2019 (Φ.Ε.Κ. 73/17-05-2019 τεύχος Α’), προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων, τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, πρόστιμα ΚΟΚ, μισθώματα ακινήτων, παραχώρησης χρήσης αιγιαλού, τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων και πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης, καθώς και οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα οποία έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019 (ημερ. έναρξης ισχύος 17/5/2019), με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και από πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή μη καταβολής τέλους, ως εξής:

– Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

– Από 2 έως και 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

-Από 25 έως και 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

– Από 49 έως και 72 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

– Από 73 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.

Προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι 16/09/2019.

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Καθυστέρηση καταβολής δόσης:
Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί (παρ.4 άρθρο 110 Ν.4611/2019)

Γίνεται επίσης γνωστό σε όλους τους υπόχρεους των τελών παρεπιδημούντων και του τέλους ακαθαρίστων εσόδων ότι η καταβολή των ανωτέρω τελών στον δήμο γίνεται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλονται:
Α) Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής 0,71% για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 356/74.
Β) Πρόστιμο 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης, σύμφωνα με τον Νόμο 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α’).

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here