Συνεδριάζει στις 22/9 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου

Την Κυριακή 22/9, ώρα 09:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης θα είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση Προγραμματισμού ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής για το έτος 2020.
Εισηγητής: Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης

ΘΕΜΑ 2ο:
Γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για την “Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο” στη θέση “Καραπέτης” του ∆ήμου Μυκόνου
Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Έπαρχος ΠΕ Μήλου

ΘΕΜΑ 3ο:
∆ιόρθωση της υπ’ αριθμό 34/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την με αρ. 106/2018 Απόφαση, για τη δωρεά τμήματος ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ65Β της ΚΜ 356 Γαιών Τριαντών στην Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, για την ανέγερση Ναού.
Εισηγητής: Γιώργος Φιλιππάκος, Νομικός Σύμβουλος Περιφέρειας

ΘΕΜΑ 4ο:
Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Π.Ε. (ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 5ο:
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο:
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ∆ωδεκανήσου και Τροποποίηση Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2019.
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 8ο:
Ορισμός Περιφερειακών Συμβούλων ως Μέλη των Σ.Ο.Π.Π. (Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας) Π.Ε. Κυκλάδων και Π.Ε. ∆ωδεκανήσου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 9ο:
Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 10ο:
Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) με έδρα τη Σύρο.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο ∆ίκτυο Αειφόρων Νήσων – ∆ΑΦΝΗ.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του φορέα “Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης” Νομού Κυκλάδων.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 14ο:
Ορισμός μελών στις επιτροπές της παρ.4 του άρθρου 13 του Π∆ 242/1996 για τις ΠΕ Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου (μισθώσεις ακινήτων)
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 15ο:
“Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για:
Α) τις Νομαρχιακές Επιτροπές Επιβατικών ∆ημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου
Β) τα Πειθαρχικά Συμβούλια επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα όργανα διοίκησης των ΚΤΕΛ και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 16ο:
Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις Εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ορισμός μελών στα ∆ιοικητικά τους Συμβούλια
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17ο:
Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για τον ορισμό και την αντικατάσταση μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμματικών και ∆ιαβαθμιδικών Συμβάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της Περιφερειακής Αρχής.
Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 18ο:
Επαναπροκήρυξη δύο θέσεων Κτηνιάτρων της ΣΟΧ 1/2018 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Εισηγητής: Φιλήμονας Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και για το έργο “Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Αστυνομίας Ρόδου”.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 20ο:
Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων για την ΠΕ ∆ωδεκανήσου:
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α. Σύμης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο “∆ίκτυα Αποχέτευσης & Ε.Ε.Λ. Σύμης” ως προς το άρθρο 4: ∆ιάρκεια με την παράταση ισχύος κατά τρία (3) έτη.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ιεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος Κω για το έργο “∆ημιουργία Ιπποκράτειου περιβαλλοντικού πάρκου ιστορίας της Ιατρικής στη νήσο Κω” ως προς το άρθρο 4: Χρονική ∆ιάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 2η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ρόδου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
– 3η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Λέρου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα με την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 21ο:
Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων για την ΠΕ Κυκλάδων:
– 2η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Θήρας για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2019.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Αμοργού για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2019.
– 2η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και του ∆ήμου Ίου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2019.
– 2η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Μήλου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2019.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Τήνου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2019.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Πάρου για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) ∆ήμου Πάρου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Άνδρου για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) ∆ήμου Άνδρου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Μήλου για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) ∆ήμου Μήλου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Τήνου για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) ∆ήμου Τήνου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 3η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σύρου Ερμούπολης για την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου ∆ήμου Σύρου-Ερμούπολης ”∆ημήτριος Βικέλας” – Κλειστή Αίθουσα Α’ ως προς το άρθρο 5: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 22/06/2020.
– 1η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σερίφου για τη “Μελέτη οδού Λιβάδι – Άγιος Ιωάννης και οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα” ως προς το άρθρο 4: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 22ο:
Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω ∆ιαβαθμιδικών Συμβάσεων για την ΠΕ Κυκλάδων:
– 4η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ανάφης για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κιμώλου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 4η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κύθνου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σερίφου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Μυκόνου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Φολεγάνδρου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 2η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κέας για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σικίνου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σίφνου για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2020.
– 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Ανάφης για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) ∆ήμου Ανάφης” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κύθνου για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) ∆ήμου Κύθνου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σερίφου για την υλοποίηση του έργου “Επισκευή Γυμνασίου – Λυκείου νήσου Σερίφου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Αντιπάρου για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) ∆ήμου Αντιπάρου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 1η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σίφνου για ”Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτήρια (Β Φάση) ∆ήμου Σίφνου” ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 31/12/2021.
– 3η Τροποποίηση ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Σύρου Ερμούπολης για την Κατασκευή γηπέδου 5×5 στην περιοχή Καμίνια Σύρου ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραμμα, με την παράταση ισχύος έως 30/06/2020.
Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 23ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Καρπάθου και για το έργο “Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων”.
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Νικολαϊδου, Έπαρχος ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου

ΘΕΜΑ 24ο:
Καθορισμός και μεταβολή ορίων ταχύτητας του επαρχιακού δικτύου Κως – Κέφαλος και Κως – Άγιος Φωκάς που αφορά το έργο: “ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΟ∆ ΚΩ ΚΑΙ ΚΩ – ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» συνολικού προϋπολογισμού 233.500,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α)
Εισηγητής: Μανώλης Μαρίας, ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 25ο:
Επικύρωση πρακτικών 5ης /27-6-2019, 6ης /30-8-2019, 7ης/1-9-2019, 8ης /1-9-2019, συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here