ΓΕΩΘΗΡΑ: Διαγωνισμός για ναυαγοσωστική κάλυψη σε Καμάρι, Περίσσα, Περίβολο, Αγ. Γεώργιο

Συνοπτικό διαγωνισμό για την “Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δ.Κ. Καμαρίου και Εμπορείου Θήρας” έχει διακηρύξει η ΓΕΩΘΗΡΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της αξίας των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (59.800,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΓΕΩΘΗΡΑ. Η επιλογή των αναδόχων θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.


Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών – Πύργου, κάτω από το Ι.Κ.Α. Θήρας), στις 22/05/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των οικονομικών προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Αντίτυπα της λεπτομερούς Διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΓΕΩΘΗΡΑ, καθώς και από τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:00 έως τις 15:00, αρμόδιος υπάλληλος κος Βάιλας Γεώργιος (Τηλ. 22860-23021, Φαξ 22860-23031).

Print Friendly, PDF & Email