Δήμος Θήρας: Διαγωνισμός για τη συντήρηση του οδικού δικτύου για το 2018

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Θήρας για το έτος 2018“, με προϋπολογισμό 150.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) .

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου, ώρα 10:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7333.050 του προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου Θήρας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη σελίδα “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (A/A 73773), καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας. Γενικές πληροφορίες δίνονται από την κ. Σπύρα Βλάχου, τηλ.: 2286360167/68, Fax: 2286022814, e-mail: ty@thira.gov.gr

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here