Προκηρύχθηκε το έργο επέκτασης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Φηρών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ” με προϋπολογισμό 3.300.000€ (με αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 14 “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ”.

Η περιοχή εκτέλεσης του έργου είναι στην περιοχή Άσπρα Σπίτια, βόρεια του οικισμού των Φηρών. Εν συντομία το έργο θα αναπτυχθεί σε δημοτικό γήπεδο, εντός του οποίου λειτουργεί σήμερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και θα περιλαμβάνει την επέκταση της ΕΕΛ με το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας μέσω μεμβρανών διήθησης και τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων με υποθαλάσσιο αγωγό.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της 6μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγηση μελέτης.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 24/7/2018, έως 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την πύλη www.promitheus.gov.gr, στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”, καθώς και την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ  https://www.deyathira.gr/information/contests/.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Please enter your comment!
Please enter your name here