Λ.Τ. Θήρας: Πρόσκληση για εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 4 αλιευτικά καταφύγια

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των καταφυγίων σκαφών σε τέσσερις περιοχές της Σαντορίνης.

Το έργο συνίσταται στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των καταφυγίων σκαφών Έξω Γυαλού, Βουρβούλου, Πορί Ημεροβιγλίου, Μαύρης Πέτρας. Σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016), τα εν λόγω έργα κατατάσσονται στην 3η Ομάδα – Λιμενικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

Ομάδα 3η: α/α 4 Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης μικτής χρήσης με άλλα σκάφη π.χ. ημερόπλοια, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις.

Τα έργα κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 γιατί η έκταση της λιμενολεκάνης είναι μικρότερη των 50 στρεμμάτων και το συνολικό μήκος μώλων και κρηπιδωμάτων μικρότερο των 1.000 μέτρων, και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατατίθεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Παραδοτέα και χρόνος υλοποίησης

  • Το έργο αποτελείται από 4 υποέργα (Μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκαστο λιμένα).
  • Κάθε υποέργο θα εκτελείται τμηματικά.
  • Χρόνος εκπόνησης έκαστης Μελέτης και κατάθεσής της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: 30 ημέρες.

Όροι Πληρωμής

  • 50% έκαστης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την αποδοχή της παραλαβής της από το ΔΛΤΘ
  • 50% έκαστης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την λήψη της αντίστοιχης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  • Καταβολή ΦΠΑ 24% με την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων.

Σημείωση: Στο ανωτέρω κόστος δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσιεύσεων και παράβολα που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ελάχιστα προσόντα – Απαιτούμενη εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον

  • Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά στο dltthiras@gmail.com ή στο Δ.Λ.Τ Θήρας, στη διεύθυνση Δ.Λ.Τ Θήρας, Φηρά ν. Θήρας, Τ.Κ 84700, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε  με  courier λαμβάνοντας  αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00.

Προσφορές που υποβάλονται/κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα της  προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω, είναι  εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Οικονομική προσφορά
3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή του Υπευθύνου Έργου στην περίπτωση Νομικού Προσώπου
4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ή του Υπευθύνου Έργου στην περίπτωση Νομικού Προσώπου περί ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

Το Δ.Λ.Τ Θήρας δύναται κατά την διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας να ζητήσει επιπλέον την προσκόμιση των τεκμηρίων/αποδεικτικών στοιχείων των δηλούμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων.

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Print Friendly, PDF & Email