Παραλία Καμαρίου
Φωτογραφία αρχείου Atlantea

Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: “Μελέτη προστασίας της παράκτιας ζώνης Καμαρίου νήσου Θήρας”, με προϋπολογισμό 132.533,03 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014-2020” με κωδικό Σ.Α. 2019ΕΠ06710007.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 7 μήνες.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Παρασκευή 4/12/2020, ώρα 14:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 11/12/2020, ώρα 11:00.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here