Ο Δήμαρχος Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας “Συμμετοχή του Δήμου Θήρας σε Τουριστικές Εκθέσεις στο Εσωτερικό και Εξωτερικό” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού (CPV: 79950000-8, Κωδικός NUTS: GR422).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.904,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 με το ποσό των 27.280,00 € στον Κ.Α.Ε.: 00.6432.000 και τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2018, με το ποσό των 46.624,00 €, στον κωδικό εξόδων 00.6432.000. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.


Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι χίλια εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (1.192€).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας (Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360187/191), την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ. με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286360187/191 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ευάγγελος Βαμβακούσης και Ζαμπέλα Φύτρου) και στον διαδικτυακό τόπο www.thira.gov.gr στην ενότητα “Προκηρύξεις”.

Print Friendly, PDF & Email