Ο Δήμος Θήρας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων για την αποδοτική χρήση ενέργειας στον παιδικό σταθμό Επισκοπής Θήρας, ένα έργο που είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου είναι 237.110,06€ με ΦΠΑ 24%.

Ειδικότερα η προμήθεια και η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη: φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας LED, κλιματιστικά και αντλία θερμότητας, κουφώματα, μετρητικό σύστημα, τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν και τοποθετηθούν εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων.

Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “79274” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το έργο STRATENERGY είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Κύπρος V-A Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020” το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) (85%) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου (15%).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here