Ο Δήμαρχος Θήρας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών: “Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Θήρας”, προϋπολογισμού 273.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα εργασιών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θήρας, ανά ομάδα:

  • Ομάδα Α1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Μηχανολογικά,
  • Ομάδα Α2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Μηχανολογικά,
  • Ομάδα Β1: Επιβατικά και Μικρά Φορτηγά Οχήματα – Ηλεκτρολογικά,
  • Ομάδα Β2: Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Ηλεκτρολογικά,
  • Ομάδα Γ: Επιβατικά, Μικρά Φορτηγά, Μεγάλα Φορτηγά, Λεωφορεία, Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα και Μηχανήματα Έργου – Φανοποιεία,
  • Ομάδα Δ: Δίκυκλα και Τρίκυκλα – Γενικά.

Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “92224”  θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 και η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα λήξης 18:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here