Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει φανερή προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του.

Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του οικισμού των Φηρών, ελλείψει δε κατάλληλου ακινήτου προς μίσθωση εντός του οικισμού των Φηρών μπορεί να βρίσκεται εκτός Φηρών. Η ύπαρξη προσφερόμενου μισθίου κατάλληλου σύμφωνα με την παρούσα εγγύτερα του οικισμού των Φηρών αποτελεί λόγο αποκλεισμού ακινήτων που βρίσκονται σε απώτερη θέση. Το προσφερόμενο μίσθιο πρέπει να διαθέτει:

α) χώρους κατάλληλους για στέγαση γραφείων και για εξυπηρέτηση υγιεινής και αναψυχής (αποχωρητήρια, νιπτήρα κλπ) συνολικής επιφάνειας πλέον των κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων, τουλάχιστον 856 τ.μ., οι οποίοι δεν δύνανται να είναι υπόγειοι, καθώς και
β) χώρους για στέγαση αρχείων, τοποθέτηση μηχανημάτων (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, πλόττερ κλπ) και για εν γένει αποθήκευση, συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 340 τ.μ., οι οποίοι μπορεί να είναι υπόγειοι.

Πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του δήμου Θήρας, άλλως θα δίνεται το δικαίωμα στον μισθωτή να προβεί στις εν λόγω συνδέσεις με δαπάνη που θα βαρύνει τον εκμισθωτή.

Η μίσθωση θα έχει διάρκεια 12 ετών με έναρξη την ημέρα παραλαβής του μισθίου από τον μισθωτή. Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται σε δύο φάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 §4 π.δ. 270/1981.

Α. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 20 ημερών από την κατά το άρθρο 4 π.δ. 270/1981 δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την κατάθεση έγγραφης αίτησης συμμετοχής στην δημοπρασία, η οποία κατατίθεται στο πρωτόκολλο του δήμου Θήρας. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (όνομα/επωνυμία, κατοικία/έδρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ), καθώς και να περιέχεται δήλωση ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και ότι αποδέχεται τους όρους της.

Σε κάθε περίπτωση, μαζί με κάθε αίτηση πρέπει να προσκομίζονται:
α) αντίγραφο οικοδομικής άδειας του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και των εγγράφων που πιστοποιούν τυχόν νομιμοποιήσεις ή διευθετήσεις αυθαίρετων κατασκευών, με τα σχέδια του φακέλου τους (τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, αρχιτεκτονικά και δομοστατικά σχέδια) και
β) τίτλος ιδιοκτησίας ή σύστασης επικαρπίας ή νόμιμης κατοχής επί του ακινήτου ή δικαστική απόφαση (πχ αναγνωριστική κυριότητας, επιδίκασης νομής κλπ) ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού ή συνδυασμό δικαιοπραξιών ή/και δικαστικών αποφάσεων, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα του εκάστοτε ενδιαφερομένου να εκμισθώσει το ακίνητο που προσφέρει.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ελέγχονται για την νομιμότητά τους και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την επιτροπή του άρ. 1 πδ 270/1981 του δήμου Θήρας, τα μέλη της οποίας, πέραν του δημάρχου, ορίστηκαν για το έτος 2018 με την 385/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θήρας.
Κατόπιν, οι αιτήσεις όσων δεν αποκλείστηκαν λόγω ανεπάρκειας των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποστέλλονται με πλήρη τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν στην επιτροπή του άρ. 7 πδ 270/1981 του δήμου Θήρας, η οποία για το έτος 2018 έχει οριστεί με την απόφαση 54/2018 του δημάρχου Θήρας.

Η επιτροπή, κατόπιν επιτόπιας έρευνας, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση και παραδίδοντάς την στον δήμαρχο Θήρας ως πρόεδρο της επιτροπής του διαγωνισμού εντός 10 ημερών από της λήψεως των προσφορών, αιτιολογώντας εμπεριστατωμένα τους τυχόν λόγους αποκλεισμού κάποιου από τα προσφερόμενα ακίνητα. Η έκθεση της επιτροπής του άρθρου 7 πδ 270/1981 κοινοποιείται σε όλους όσους έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και δεν έχουν αποκλειστεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

Β. Κατόπιν, ο δήμαρχος Θήρας ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται επί αποδείξει στους ενδιαφερομένους, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα προς μίσθωση κατά την προαναφερόμενη διαδικασία.

Τόπος της δημοπρασίας θα είναι το κατάστημα του δήμου Θήρας στα Φηρά, και συγκεκριμένα η αίθουσα συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής. Η δημοπρασία διεξάγεται από την επιτροπή του άρθρου 1 πδ 270/1981 του δήμου Θήρας τα μέλη της οποίας πέραν του δημάρχου, ορίστηκαν για το έτος 2018 με την 385/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θήρας.

Αντίγραφο της διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Θήρας, Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, στη δ/νση Φηρά Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Γενικές πληροφορίες διακήρυξης: στα τηλ. 2286360192 και 2286360194.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here