Ανοιχτή πρόσκληση με τίτλο “Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 απευθύνει ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης καλεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων για υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος, με το ποσό των 3.000.000 €.

Η πρόσκληση έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις καθώς και την ανάπτυξη της ποιοτικής επιχειρηματικότητας, στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τη στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να αποσκοπούν:

  • στην προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία
  • την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης
  • τη στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του ελληνικού δημοσίου ανέρχεται σε 3.000.000 €.  

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από τις 12/12/2018 έως τις 15/3/2019. Η αξιολόγησή τους θα γίνει από ανεξάρτητους αξιολογητές ή και στελέχη της ΕΥΔ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν διάρκεια έως 3 έτη και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 50.000 € έως 600.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) https://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη “Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, δράση: “Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”.

Η αναλυτική πρόσκληση είναι αναρτημένη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κα Αγγελική Παλαιολόγου (τηλέφωνο: 2281360819, e-mail: agelpale@mou.gr).

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here