Επαναλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, οργάνων κλπ σε παιδικές χαρές του Δήμου Θήρας. Στον προηγούμενο διαγωνισμό δεν είχε εμφανιστεί ενδιαφερομενος να καταθέσει προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, όπως και ο προηγούμενος, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr).

Η περίοδος υποβολής προσφορών είναι από τις 26/9/2017 έως 19/10/2017. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ http://www.promitheus.gov.gr και στη διαδικτυακή πύκη του Δήμου Θήρας http://www.thira.gov.gr

 

Print Friendly, PDF & Email