Νέα πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, για την Τρίτη 13/8/2019 στις 18:00, καθώς η προηγούμενη συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας. Στα θέματα της συνεδρίασης που δεν πραγματοποιήθηκε προστέθηκαν ορισμένα ακόμα και η ημερήσια διάταξη δαιμορφώθηκε ως εξής:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.) ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ #172,04# € ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ κ. ΣΙΓΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (GPDR, 679/2016)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SINGULAR (Παρεχόμενες υπηρεσίες για το μήνα Ιούλιο 2019)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΘΗΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4487/17-04-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 145/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

12. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

13. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

14. ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ:
1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ
2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
3.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 24/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΜΕ ΘΕΜΑ: “ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΜΕ ΘΕΜΑ: “2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ

17. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΚΟΥΡΕΙΟ” ΤΟΥ κ. ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” ΤΗΣ “ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.” ΣΤΗ Δ.Κ. ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” ΤΗΣ “ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.” ΣΤΗ Δ.Κ. ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ν. ΘΗΡΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here