Για την Τετάρτη 5 Ιουλίου, ώρα 11:00, είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου Θήρας, για συζήτηση και λήψη απόφασς για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας: “ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ”.

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος με τίτλο “Τοπογραφικές εργασίες λιμένων ευθύνης Δ.Λ.Τ. Θήρας”, Κ.Α. 30.7412.037, Αρ. Πρ. 1221 και διάθεση πίστωσής του.

Print Friendly, PDF & Email