Λούλα & Ευάγγελος Νομικός

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού, με σημερινή (21/9/17) ανακοίνωσή του, συγχαίρει θερμά τους μαθητές της Σαντορίνης που εισήχθηκαν φέτος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Τιμώντας την προσπάθεια και την απόδοσή τους, η ∆ιοίκηση του Ιδρύματος έχει καθιερώσει την απονομή χρηματικών σπουδαστικών βραβείων με συμβολικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια του Ιδρύματος για ποιοτική άνοδο της ζωής του τόπου.

Σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Ιδρύματος και τις από 20/03/2017 και 19/09/2017 αποφάσεις του ∆.Σ. του Ιδρύματος, για το έτος 2017 θα χορηγηθεί συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ, ως χρηματικό βραβείο ισόποσα στους εισαχθέντες στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, με μέγιστο ποσό 1.000 ευρώ ανά άτομο, με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές για να λάβουν το χρηματικό βραβείο πρέπει:
1. Να κατάγονται από τη νήσο Θήρα ή Θηρασιά
2. Να ευρίσκονται σε οικονομική αδυναμία (*).
3. Να μην έχουν λάβει κατά το παρελθόν ανάλογη χορηγία από το Ίδρυμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν και να καταθέσουν στα γραφεία του Ιδρύματος, μέχρι την 31/10/2017, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου ΑΕΙ.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Πιστοποιητικό από το ∆ήμο Θήρας από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή του ενδιαφερομένου.
4. Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας από το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας ή Πιστοποιητικό οικονομικής εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε9) και εκκαθαριστικού του ιδίου (εφόσον έχει εισόδημα ή ακίνητη περιουσία) και της οικογενείας του.

Οι δικαιούχοι θα καθοριστούν με απόφαση του ∆.Σ. του Ιδρύματος, μετά από εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τελεφερίκ Σαντορίνης, τηλέφωνο 2286022978, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

* Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο ενδιαφερόμενος ότι ευρίσκεται σε οικονομική αδυναμία είναι:
– Να διαθέτει ο ίδιος ή η οικογένειά του Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας,
ή
1. Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι ή δύναται να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος των γονέων του, το εισόδημα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με 3.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο προστατευόμενο μέλος.
2. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν είναι ή δεν δύναται να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος, το ατομικό του εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ

Print Friendly, PDF & Email