Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ως ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, από το χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Θήσεας” στη Σαντορίνη.

Η πρόσληψη θα γίνει από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

Το άτομο που θα προσληφθεί θα εργάζεται στη Σαντορίνη καλύπτοντας κατά κύριο λόγο τις ανάγκες του νησιού σε ζητήματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Επιπλέον θα πραγματοποιεί επισκέψεις για παρεμβάσεις σε κοντινά νησιά της Σαντορίνης.

Ο Δήμος Θήρας συμμετέχει στην κάλυψη της μισθοδοσίας του στελέχους, ενώ θα παραχωρήσει χώρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Πρόληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών έχει ήδη ξεκινήσει και θα γίνεται ταχυδρομικώς έως 20 Νοεμβρίου 2013 στη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», Καποδιστρίου 22, Ερμούπολη Σύρου, Τ.Κ. 841 00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22810 85149.
Η προκήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://thiseaskyklades.gr/

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης: 1. Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, 2. Κοινωνιολογίας, 3. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 4. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (Π.Ε./Τ.Ε.) με άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον ιδιωτικό τομέα.
• Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
• Γνώση χρήσης Η/Υ
• Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής

Επιθυμητά προσόντα:
1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
3) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
4) Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Επισημάνσεις:
Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται.

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:
– Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
– Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης
4. Αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της
5. Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ
6. Άδεια άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται (επικυρωμένο αντίγραφο)
7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:
• Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
• Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
• Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
[adrotate banner=”24″]


Ακολουθήστε το atlantea.news στο Google News και ενημερωθείτε για όλες τις ειδήσεις και τα άρθρα που δημοσιεύονται.
Print Friendly, PDF & Email