Παράταση προθεσμίας για τη μίσθωση βοσκήσιμων εκτάσεων 2016- 2017

Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι με την αρ. πρωτ. 2056/140051/29-12-2017 (ΦΕΚ/Β/4642) Υ.Α. παρατείνεται μέχρι τις 15/2/2018 η προθεσμία καταβολής των μισθωμάτων για τις κατανομές των δημόσιων βοσκήσιμων εκτάσεων ετών 2016 και 2017, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις στους παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της Ενιαίας Δήλωσής τους για τα έτη αυτά.

Η διαδικασία πληρωμής των μισθωμάτων ξεκίνησε από τον Μάιο του έτους 2017 ύστερα από την αποστολή των καταστάσεων κατανομής έτους 2016 σε όλους τους Δήμους από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 1332/93570/23-08-2016 (ΦΕΚ/Β/2848) αρμόδιοι για την εκτύπωση των εντύπων μίσθωσης, την ενημέρωση των παραγωγών και την συγκέντρωση των αποδεικτικών πληρωμής είναι οι κατά τόπους Δημοτικές αρχές. Μετά την τροποποίηση της ανωτέρω αναφερόμενης Υπ. Απόφασης με την αρ. πρωτ. 2056/140051/29-12-2017 (ΦΕΚ/Β/ 4642) συναρμόδιοι για την παραπάνω διαδικασία της μίσθωσης είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας. Ως εκ τούτου μπορούν οι παραγωγοί να προσέρχονται και στις κατά τόπους Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας για την τακτοποίηση των οφειλών τους.

Για τους παραγωγούς οι οποίοι δεν θα προβούν στην καταβολή των μισθωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 2056/140051/29-12-2017 (ΦΕΚ/Β/ 4642) ΥΑ θα γίνει βεβαίωση των οφειλών τους στη Δ.Ο.Υ από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας σύμφωνα με την διαδικασία του νδ 356/1974 “Περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Α΄90)” όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, τηλ. 2241364928 ( Ε. Αποστολίδου) και 2241364919 (Σ. Μαστόρου), στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2281098833 (Θ. Παπαγεωργίου), καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Print Friendly, PDF & Email