Σε συνέχεια των πόρων που μέχρι σήμερα έχει διαθέσει από όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης με σκοπό τη θωράκιση των δομών υγείας των νησιών της κατά την υγειονομική κρίση του Covid-19, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει επιπλέον 8 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, για την ενίσχυση των μονάδων υγείας με το απαραίτητο προσωπικό.

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο “Δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του Covid-19” και καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους:
– Υπουργείο Υγείας
– Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
– Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), Νοσοκομεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, Ε.Κ.Ε.Α, Α.Ε.Μ.Υ για το Γ.Ν. Θήρας, Ε.Κ.Α.Β και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
– Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από το Υπ. Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Φορείς Υγείας του Δημοσίου
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  Άξονα Προτεραιότητας  4 “Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από τις 9/7/2020 ώρα 08:00:00 έως και  31/7/2020 ώρα 16:00:00.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η συγχρηματοδοτούμενη, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 8.000.000,00 €.

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση Δομών Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και φορέων Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσθετο προσωπικό, επικουρικό ΙΔΟΧ ή και με ιδιώτες, για 24 μήνες και με δυνατότητα παράτασης, για την αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου.

Για την επιλογή του προσωπικού που θα καλύψει τις ανάγκες των φορέων υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ενίσχυσης προσωπικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, όπως ζητήθηκαν αρμοδίως και εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Οι προσλήψεις γίνονται με βάση το θεσμικό πλαίσιο του επικουρικού προσωπικού, όπως αυτό ισχύει και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από το Υπουργείο Υγείας.

Οι επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνονται είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό που συμμετέχει ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Οι παραπάνω θα υπηρετήσουν στην αλυσίδα υπηρεσιών υποδοχής-triage, διάγνωσης και διαχείρισης της νόσου στα Νοσοκομεία Αναφοράς και στο σύνολο των δομών υγείας της Περιφέρειας. Επιπρόσθετα, προσλαμβάνονται ειδικότητες με ρόλο καθοριστικό στη δομική λειτουργία, ετοιμότητα και ανθεκτικότητα των φορέων υγείας για παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Η δράση αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας και αφορά την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στους φορείς και υπηρεσίες υγείας που εποπτεύονται από το Δημόσιο, για την αντιμετώπιση της Υγειονομικής Κρίσης του Covid-19, για την μείωση της επίπτωσης των συνεπειών της στην γενικότερη υγεία του πληθυσμού και στο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος και για την μέριμνα για περιορισμό των συνεπειών της.  Επιπλέον αναπληρώνει επαγγελματίες από το  υγειονομικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που ασκούν το δικαίωμα άδειας ειδικού σκοπού και αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα λόγω των περιοριστικών μέτρων που επηρέασαν σοβαρά τον ιδιωτικό τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Διαφήμιση
Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here